Siit leiad kogu informatsiooni Arc Stone OÜ (edaspidi „meie“) andmetöötluse põhimõtete kohta. Meie eesmärgiks on isikuandmeid töödeldes järgida kohalduvaid andmekaitse reegleid ja austada andmesubjekti õiguseid. 

 1. MÕISTED

Mõistete all leiad nende sõnade täpsemad tähendused, mida privaatsuspoliitikas tihti kasutatakse ning mis esitatakse suure algustähega. Mõisted võivad olla defineeritud ka Privaatsuspoliitika teksti sees.

 1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on meil teavet, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.
 2. Privaatsuspoliitika on käesolev tekst, mis sätestab meie isikuandmete töötlemise põhimõtted.
 3. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid.
 4. Leping on meie ja Kliendi vahel sõlmitud kauba ostu-müügi või muu leping, s.h. kasutustingimused (kui on) ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad.
 5. Veebileht on eelkõige meie veebileht https://arcstone.ee/, samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed.
 6. Külastaja on isik, kes kasutab Veebilehte.
 7. Teenused on igasugused meie pakutavad tooted, kaubad ja teenused – eelkõige betoontoodete tootmine ja müük.
 8. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Veebilehe Külastaja seadmesse.

Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsuspoliitikas nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) („IKÜM“) määratletud tähendustega.

 1. ÜLDSÄTTED

Üldsätetest leiad info selle kohta, kes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning millal Privaatsuspoliitika kohaldub.

 1. Vastutav töötleja. Me oleme juriidiline isik Arc Stone OÜ registrikoodiga 12408396 ja aadressiga Põlva maakond, Kanepi vald, Sõreste küla, Teeristi, 63121, kes töötleb sinu isikuandmeid vastutava töötlejana. 
 2. Kohaldumine. Meie ja Andmesubjekti, sh Kliendi vahelises suhtes lähtume isikuandmete töötlemisel käesolevatest Privaatsuspoliitikast. Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik meie töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude meie valduses olevate isikuandmetega.
 3. Kontaktid. Meiega saab isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@arcstone.ee.
 4. Muudatused. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Olulistest muutustest teavitame Andmesubjekte Veebilehel ja/või muul viisil.
 5. Pane tähele, et meie Veebilehel või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel sinu isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.
 6. PÕHIMÕTTED

Siit leiad peamised põhimõtted, millest alati lähtume ja kinni peame töödeldes sinu isikuandmeid.

 1. Töötlemise põhimõtted. Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast. Meie kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.
 2. ISIKUANDMETE KOOSSEIS JA ANDMESUBJEKTIDE KATEGOORIAD

Siit leiad info sellest, kuidas isikuandmeid kogume.

 1. Isikuandmete kogumine. Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:
  1. Andmesubjekti poolt meile avaldatud isikuandmed (nt kaupa tellides avaldatu ja meiega suheldes tekkinud isikuandmed);
  2. Andmesubjekti ja meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;
  3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (kui kohane) (nt sotsiaalmeedias);
  4. Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed;
  5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;
  6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed (kui kohane);
  7. Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus).
 2. Andmesubjektide kategooriad. Töötleme järgnevate Andmesubjektide andmeid:
  1. Kliendid (füüsilisest isikust);
  2. Kliendi ja koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajad;
  3. Meie töötajad;
  4. Potentsiaalsed kliendid;
  5. Veebilehe Külastaja.
 3. Töödeldavad isikuandmed. Täpsemalt kogume / võime koguda Teenustega ja Veebilehega seoses, mh järgnevaid isikuandmeid:
 1. Lepingusse astumiseks vajalikud andmed: täisnimi, elukoht/asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, esindusõiguse teave (kui kohane), soovitava kauba/Teenuse andmed;
 2. Andmesubjekti (või esindatava) tegevusega seotud andmed: tegevuskoht, Kliendi tegevusvaldkond, esindaja(-d), kontaktisikud, arvelduskonto number, maksete/arvete info;
 3. meie tegevusega seotud andmed Veebilehel ja asukohas: info meie süsteemide kasutamise kohta (Veebileht), andmed huvi kohta Teenuste osas ja nende kasutamise osas, andmed Lepingu täitmise kohta ja muud andmed seoses Teenuste pakkumise/tarbimisega ja meie tegevusega, video- ja muud salvestusandmed (kui kohane).
 4. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel me sinu isikuandmeid töödelda võime.

 1. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. Nõusolek võib olla väljendatud ka selge teoga. Andmesubjekti võib alati nõusoleku tagasi võtta.
 2. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
  1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine;
  2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
  3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
  4. Kliendiga suhtlemine;
  5. Kliendi kohustuse täitmise tagamine;
  6. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

Pane tähele, et isikandmete töötlemise eesmärk võib olla täiendavalt sätestatud konkreetses sinuga sõlmitud Lepingus.

 1. Õigustatud huvi tähendab meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt kaalunud töötlemise õigustatust lähtuvalt meie ja sinu huvidest. Seejuures ei tohi isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada sinu õigusi ning sul on õigus õigustatud huvi hinnanguga tutvuda. Võime töödelda sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:
  1. Usaldusliku kliendi/kasutajasuhte tagamiseks, mis hõlmab isikuandmete töötlemist, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks, rahapesu või terrorismivastase võitluse nõuete täitmiseks (osas, mis ei ole töödeldav seaduse alusel) või pettuste vältimiseks;
  2. Kasutajabaasi haldamiseks, analüüsimiseks ja turundustegevusteks, et parandada teenuse kättesaadavust, valikut, kvaliteeti, sh eeltoodu võimaldamiseks CRM lahenduse kasutamine ning et teha sinu nõusoleku korral uute Teenuste teavitusi;
  3. parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks, mille käigus võib toimuda Veebilehe, meie sotsiaalmeedia lehekülgede ja muude kanalite ja toodete kasutamisel kogutavate identifikaatorite ja isikuandmete analüüs ja statistika Külastajate ja Klientide kohta;
  4. kampaaniate korraldamiseks; kampaaniate tingimused on eraldi sätestatud;
  5. Kliendile, potentsiaalsele Kliendile turunduspakkumiste edastamiseks, kui vastav isik on sarnast toodet/teenust varem kasutanud ning kui isikule on alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus;
  6. rahulolu uuringute teostamiseks, sh kliendirahulolu ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
  7. salvestuste tegemiseks, võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud. Vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja nõuete kaitsel;
  8. võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehe turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 1.  organisatsioonilistel eesmärkidel töötlemiseks, eelkõige finantsjuhtimiseks ning isikuandmete edastamisel sisehalduse eesmärkidel (aga ka auditid ja muu võimalik järelevalve), sealhulgas ka Klientide või töötajate isikuandmete töötlemine, samuti tehingute raames nt kui me müüme, ühineme vms;
 2.  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh ka nõuete loovutamine nt inkasooteenuse pakkujatele või info saamine krediidivõimekuse hindajatelt;
 1.  meie, töötajate ja Klientide, koostööpartnerite tervise ja vara kaitseks, oma territooriumil ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil võime kasutada kaameraid, mis võivad salvestada ka heli;
 2. Juhul kui Klient on loobunud otseturunduse pakkumistest, meie uudiskirjast säilitame seda informatsiooni vältimaks vastava kommunikatsiooni uuesti saatmist.
 1. Seaduse alusel. Töötleme isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel, raamatupidamisel ja töötajate teatud andmete kasutamisel.  
 2. Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:
  1. Seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
  2. Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja meie vahelist seost;
  3. Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
  4. Kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
  5. Asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.
 3. Töölepingu sõlmimiseks. Kui tööle kandideerijale ei ole teisiti teatatud, siis lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab meile tööle kandideerija isikuandmete töötlus järgnevat:
  1. Tööle kandideerija poolt meile töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete töötlust;
  2. Tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult ja soovitaja puudumisel eelmiselt tööandjalt saadud isikuandmete töötlust;
  3. Riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud isikuandmete töötlust.

Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiame töölepingu sõlmiseks kogutud isikuandmeid alles kaks aasta selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. 

 1. ISIKUANDMETE EDASTUS

Siit leiad informatsiooni, millal võime sinu isikuandmeid edastada meie koostööpartneritele.

 1. Koostööpartnerid. Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks on nt meie reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, tarnijad, logistika ettevõtted tingimusel, et:
  1. Vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
  2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie juhistele ning kehtiva lepingu alusel (kui kohane).

Kui soovid täpsemat infot meie koostööpartnerite ja/või sinu andmete edastuse kohta kontakteeru meiega e-kirja teel (vt punkt 2.3).

 1. Edastus. Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda („EMP“). Kui edastame isikuandmed väljapoole EMP-ist, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).
 2. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Siit leiad kirjelduse, kuidas me sinu isikuandmeid kaitseme ning kust leida infot isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta.

 1. Säilitamine. Säilitame isikuandmeid vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Üldjuhul säilitame isikuandmeid Lepingu kehtivuse ajal ning lisaks veel kolm aastat võimalike õigusnõuete kaitseks. Raamatupidamislikku teavet säilitame 7 aastat ja töölepingu andmeid 10 aastat vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse.
 2. Turvalisus. Tagame isikuandmete turvalisuse läbi organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise; mh teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:
  1. Võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning isikul ja meil on selleks õigus;
  2. Volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;
  3. Kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turustandardile vastava turvalisuse taseme.
 3. Intsidendid. Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame vajadusel Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi üleriigilise meedia).
 4. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Teenused ei ole suunatud lastele.

 1. Laste andmete töötlemine. Meie Teenused ei ole suunatud lastele. Meie ei kogu teadlikult informatsiooni laste kohta. Juhul kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmed siiski lapselt või lapse kohta, teeme endast parima kohe selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, kui töötluseks pole vanema või eestkostja luba. 
 2. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Sinu isikuandmed kuuluvad sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on sinu õigused oma isikuandmete kaitsel.

 1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
  1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada meile oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.
  2. Oma õiguseid seoses nõusolekuga saad teostada nt vastavate teadete e-kirja jaluses teadetest loobudes või pöördudes meie poole aadressil info@arcstone.ee.
 2. Muud õigused. Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
  1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
  2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale. 
  3. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. 
  4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
  5. Õigus vastu vaielda ja piirata töötlemist, sh kui töötlemine toimub õigustatud huvi alusel.
  6. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse.
  7. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
  8. Õigused seoses automatiseeritud töötluse ja profileerimisega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/ profileerimisel, millel on tema õigustele oluline mõju ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võib Andmesubjekt nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Selguse huvides, me ei kasuta sellist automaattöötlust ega profileerimist, millel on Andmesubjektile või tema õigustele oluline mõju.
  9. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmete töötlemine on seaduspärane;
 3. Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.
 4. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Siit leiad informatsiooni selle kohta, kuidas saada selgitusi või kuidas ja kuhu esitada kaebus.

 1. Õiguste teostamine:
  1. Andmesubjekt võib oma isikuandmete töötlemist puudutavad küsimused, taotlused ja kaebused esitada meie peatükis 2 toodud kontaktandmetel. Vastame isikuandmetega seotud pöördumisetele esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
 2. Kaebuste esitamine:
  1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega meie, Andmekaitse inspektsiooni („AKI“) või kohtu poole.
  2. AKI kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.
 3. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kuidas sina saad selliste tehnoloogiate kasutamist kontrollida.

 1. Võime koguda Veebilehe ja teiste infoühiskonna teenuste (nt e-pood; kui on) Külastajate kohta andmeid, kasutades selleks Küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) töödelda.
 2. Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuste tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida külastajat sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada Veebilehe kasutust ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
 3. Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel.
 4. Meie Veebilehel võib olla kolmandate osapoolte küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks meie koostööpartnerid. Teave kolmandate osapoolte ja kolmandate osapoolte Küpsiste kohta on leitav Veebilehel olevas küpsiste lahendusest.
 5. Kasutame järgmist liiki Küpsiseid*:
  1. Vajalikud küpsised – on vajalikud, et veebilehte kasutada – lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud küpsised veebilehele sisselogimist, ostukorvi funktsioone, eristada bot’e inimestest ja tagada muid turvafunktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud küpsised on veebilehe toimimiseks ja teenuse pakkumiseks vältimatult vajalikud, siis on need küpsised alati sisselülitatud.
  2. Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde andmesubjekti tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe personaalse kuvamise omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse andmesubjekti tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).
  3. Funktsionaalsed/statistika/analüütika küpsised – on küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas andmesubjektid veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis on veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse veebilehe toimimise ja toodete pakkumise parandamiseks.
  4. Turdunus ja isikupärastatud analüütika küpsised – küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole küpsised.

*Küpsiste täpsed liigid on välja toodud Veebilehel olevas Küpsiste lahenduses.

 1. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel või veebibrauseris. Töötluse aluseks on üldjuhul nõusolek. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma küpsiseid lubamata ei pruugi Veebilehe kõik funktsioonid Külastajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja meie Veebilehel Küpsiste lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud Küpsised, mis on automaatselt sees).
 2. Rohkem teavet Küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta leiad meie Veebilehelt vastava Küpsiste lahenduse kaudu.

Siin on toodud info Privaatsuspoliitika kehtivusest ja muudatustest.

Privaatsuspoliitika viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine kehtima hakkamine peamised muudatused[pp.kk.2022] [pp.kk.2022] 1. versioon

Scroll to Top